Consell Obert 30 octubre

28/10/2021

Consell Obert 30 octubre

EDICTE

Es convoca als veïns i veïnes de Senan a la sessió de Consell Obert, amb caràcter ordinari, per al dia 30 d’octubre a les 10.00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

SECRETARIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del Consell Obert de Senan de data 14/10/2021

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 48 al núm. 90 de 2021

3. Aprovació, si s'escau, del Compte General del Pressupost de l’exercici 2020 de l'Ajuntament de Senan.

4. modificació de crèdits 2/2021 mitjançant suplement de crèdit.

5. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Senan i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la cessió d’ús de terreny per a la gestió d’infraestructures de telecomunicacions.

6. Aprovació, si s'escau, de la proposta d'adhesió al Protocol de prevenció i atenció a les situacions de violència masclista de la Conca de Barberà.

 

INFORMES D'ALCALDIA

 

PRECS I PREGUNTES

 

Mesures de seguretat COVID-19: accés a la sala previ rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i ús de mascareta.

 

Senan, a 27 d’octubre de 2021

Menu