Consell Obert 19 de desembre

17/12/2020 Actualitat

Consell Obert 19 de desembre

Es convoca als veïns i veïnes de Senan a la sessió de Consell Obert, amb caràcter ordinari, per al dia 19 de desembre a les 10.00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

SECRETARIA

1. Aprovació, si s'escau, l'Acta del Consell obert ordinari sessió de data 19/09/2020.

2. Aprovació, si s'escau, de l’Acta del Consell obert extraordinària del Consell Obert de Senan de data 04/11/2020.

3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 92 al núm. 120 de 2020.

4. Aprovació, si s'escau, de la proposta inicial del Pressupost 2021 de l'Ajuntament de Senan.

INFORMES D'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

Mesures de seguretat COVID-19: accés a la sala previ rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i ús de mascareta.

Senan, a 16 de desembre de 2020

Menu